Datapuwa't kung papaanong yaong ipinanganak ayon sa laman ay nagusig sa ipinanganak ayon sa espiritu, ay gayon din naman ngayon. Nguni't ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ina natin. Datapuwa't mabuti ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng panahon, at hindi lamang samantalang ako'y kaharap ninyo. sapagka't pinatototohanan ko sa inyo, na, kung mangyayari, ay inyong dinukit sana ang inyong mga mata at ibinigay sa akin. Galatians 5 Christ Has Set Us Free. Galatians 4:26, ESV: "But the Jerusalem above is free, and she is our mother." a New Testament book containing the epistle from Saint Paul to the Galatians. 22 ... Nguni't sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya'y panginoon ng lahat; Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. Again, as in Gal 3:2–5, the proof that Christians are children of God is the gift of the Spirit of Christ relating them intimately to God. Translate filipino english. What is Paul saying when he says, "More are the children of the desolate woman than she who has a husband"? 25 For this Agar is mount Sinai in Arabia, and answereth to Jerusalem which now is, and is in bondage with her children. According to Paul, it would be foolish for them to begin to follow the law of Moses in hopes of being acceptable to God. Ano pa't hindi ka na alipin, kundi anak; at kung anak, ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Dios. Why did God allow Satan, as repugnant as he is, his request to inflict Job, and to increase the bodily infliction twice? 16Kaya nga ako baga'y naging kaaway ninyo, sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan? Datapuwa't, ibig kong makaharap ninyo ako ngayon, at baguhin ang aking tinig; sapagka't ako'y nagaalinlangan tungkol sa inyo. 24 Which things are an allegory: for these are the two covenants; the one from the mount Sinai, which gendereth to bondage, which is Agar. Wala kayong ginawa sa aking anomang kasamaan. 21Sabihin ninyo sa akin, kayong nagsisipagnasang mapasa ilalim ng kautusan, hindi baga ninyo naririnig ang kautusan? 28At tayo, mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga anak sa pangako. 7 Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaing alipin, kundi ng babaing malaya. Gayon man ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman; nguni't ang anak sa babaing malaya ay sa pamamagitan ng pangako. Datapuwa't kung papaanong yaong ipinanganak ayon sa laman ay nagusig sa ipinanganak ayon sa espiritu, ay gayon din naman ngayon. * [4:1–7] What Paul has argued in Gal 3:26–29 is now elaborated in terms of the Christian as the heir (Gal 4:1, 7; cf. Filipino dictionary. Gayon man ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman; nguni't ang anak sa babaing malaya ay sa pamamagitan ng pangako. Which things are an allegory: for these are the two covenants: the one from the mount Sinai, which gendereth to bondage, which is Hagar. Gayon man nang panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Dios, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga dios: Datapuwa't ngayon yamang nakikilala na ninyo ang Dios, o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nangakikilala ng Dios, bakit muling nangagbabalik kayo doon sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral, na sa mga yao'y ninanasa ninyong magbalik sa pagkaalipin? Galacia 6:4 - Nguni't siyasatin ng bawa't isa ang kaniyang sariling gawa, at kung magkagayon ay magkakaroon siya ng kaniyang kapurihan tungkol sa kaniyang sarili lamang, at hindi tungkol sa kapuwa. 27 Porque escrito está: REGOCIJATE, OH ESTERIL, LA QUE NO CONCIBES; PRORRUMPE Y CLAMA, TU QUE NO TIENES DOLORES DE PARTO, PORQUE MAS SON LOS HIJOS DE LA DESOLADA, QUE DE LA QUE TIENE MARIDO. Upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukupkop sa mga anak. 23 But he who was of the bondwoman was born after the flesh; but he of the freewoman was by promise. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Palayasin ang aliping babae at ang kaniyang anak: sapagka't hindi magmamana ang anak ng babaing alipin na kasama ng anak ng babaing malaya. Galatians 4:26 Translation & Meaning. sapagka't pinatototohanan ko sa inyo, na, kung mangyayari, ay inyong dinukit sana ang inyong mga mata at ibinigay sa akin. Galatians 4:25-26. Galatians 4:26, KJV: "But Jerusalem which is above is free, which is the mother of us all." Palayasin ang aliping babae at ang kaniyang anak: sapagka't hindi magmamana ang anak ng babaing alipin na kasama ng anak ng babaing malaya. English-Tagalog Bible. What does Galatians chapter 4 mean? Sapagka't nasusulat, Magsaya ka, Oh baog na hindi nanganganak; Magbiglang umawit at humiyaw ka, ikaw na hindi nagdaramdam sa panganganak: Sapagka't higit pa ang mga anak ng pinabayaan kay sa mga anak ng may asawa. Galatians 4:26 Translation & Meaning. Use this table to get a word-for-word translation of the original Greek Scripture. 17 Why did the children of Israel wander for 40 years? &c.] This is a Talmudic form of citing Scriptures, and answers to (harq yam) , "what says the Scriptures F5? ... Tagalog translator. Of this gospel church the apostle saith, that it is free; i.e. Gayon din naman tayo, nang tayo'y mga bata pa, tayo'y nasasakop ng pagkaalipin sa ilalim ng mga pasimulang aral ng sanglibutan. 26 Sapagka't nasusulat, na si Abraham ay nagkaroon ng dalawang anak, ang isa'y sa aliping babae, at ang isa'y sa babaing malaya. How is it that we could "become known by God" if He already knows all things and knows us before we're even born? 12Ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na kayo'y mangagsitulad sa akin, sapagka't ako'y katulad din ninyo. Jerusalem Above (Galatians 4:26) Watch Tower Publications Index 1986-2021; Watch Tower Publications Index 1986-2021. dx86-21 The translators of the NASB have very nicely handled this by rendering Paul’s words, “This contains an allegory” (Gal. Kaya nga ako baga'y naging kaaway ninyo, sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan? Datapuwa't nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Dios ang kaniyang Anak, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. 1 Datapuwa't nalalaman ninyo na dahil sa sakit ng laman, ay ipinangaral ko sa inyo ang evangelio nang pasimula: 14At yaong sa inyo'y isang tukso sa aking laman ay hindi ninyo inalipusta, ni itinakuwil man; kundi ako'y tinanggap ninyong tulad sa isang anghel ng Dios, tulad kay Cristo Jesus. At sapagka't kayo'y mga anak, ay sinugo ng Dios ang Espiritu ng kaniyang Anak sa ating mga puso, na sumisigaw, Abba, Ama. Galatians 4:26. To Get the Full List of Definitions: This is evident by the way he introduced the “allegory” in Galatians 4:22-23. The spiritual Jerusalem is the Christian Church. Sign Up or Login. Galatians 4:30. Nguni't sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya'y panginoon ng lahat; 23Gayon man ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman; nguni't ang anak sa babaing malaya ay sa pamamagitan ng pangako. 1 Votes, Galatians 4:24 4 Now I say that the heir, as long as he is a child, does not differ at all from a slave, though he is master of all, 2 but is under guardians and stewards until the time appointed by the father. 18 25 For this Agar is mount Sinai in Arabia, and answereth to Ierusalem, which now is, and is in bondage with her children. … 11Ako'y natatakot tungkol sa inyo, baka sa anomang paraan ay nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. 29Datapuwa't kung papaanong yaong ipinanganak ayon sa laman ay nagusig sa ipinanganak ayon sa espiritu, ay gayon din naman ngayon. • 25Ang Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia, at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon: sapagka't ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kaniyang mga anak. Galatians 4:26 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Galatians 4:26, NIV: "But the Jerusalem that is above is free, and she is our mother." Gayon man ano ang sinasabi ng kasulatan? 22Sapagka't nasusulat, na si Abraham ay nagkaroon ng dalawang anak, ang isa'y sa aliping babae, at ang isa'y sa babaing malaya. This shows the English words related to the source biblical texts along with brief definitions. Chapter 4 - Galatians « Previous ... 26 But Jerusalem which is above is free, which is the mother of us all. 10Ipinangingilin ninyo ang mga araw, at mga buwan, at mga panahon, at mga taon. Paul appealed to the Galatians to stand fast in their freedom, and not get "entangled again with a yoke of bondage (that is, the Mosaic law)". 1:3 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na Ama, at sa ating Panginoong Jesucristo, Watch our overview video on the book of Galatians, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. What I am saying is that as long as an heir is underage, he is no different from a slave, although he owns the whole estate. What does "fullness of time" mean in Galatians 4:4-5? English-Tagalog Bible. At yaong sa inyo'y isang tukso sa aking laman ay hindi ninyo inalipusta, ni itinakuwil man; kundi ako'y tinanggap ninyong tulad sa isang anghel ng Dios, tulad kay Cristo Jesus. Contextual translation of "galatians bible" into Tagalog. 25 To the Galatians. 16 Sapagka't nasusulat, na si Abraham ay nagkaroon ng dalawang anak, ang isa'y sa aliping babae, at ang isa'y sa babaing malaya. Ako'y natatakot tungkol sa inyo, baka sa anomang paraan ay nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. This is evident by the way he introduced the “allegory” in Galatians 4:22-23. 28 Wala kayong ginawa sa aking anomang kasamaan. 29 Even so we, Commentary on Galatians 4:8-11 (Read Galatians 4:8-11 ) The happy change whereby the Galatians were turned from idols to the living God, and through Christ had received the adoption of sons, was the effect of his free and rich grace; they were laid under the greater obligation to keep to the liberty wherewith he had made them free. Ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na kayo'y mangagsitulad sa akin, sapagka't ako'y katulad din ninyo. 26Nguni't ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ina natin. galatians 4:4-5. 31Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaing alipin, kundi ng babaing malaya. In this passage, St. Paul speaks of the Church Militant here on earth. Datapuwa't mabuti ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng panahon, at hindi lamang samantalang ako'y kaharap ninyo. 3475 Mainway PO Box 5070, STN LCD 1 Burlington, ON L7R 3Y8. Ano pa't hindi ka na alipin, kundi anak; at kung anak, ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Dios. Gal 3:18, 29) freed from control by others. 20 What is the significance of the 42 stations of the Exodus? Ipinangingilin ninyo ang mga araw, at mga buwan, at mga panahon, at mga taon. 24 Which things are an allegory: for these are the two covenants; the one from the mount Sinai, which gendereth to bondage, which is Agar. 4:24), which allows for an allegory to be drawn out of an historical account. 21 7:10 what do "heart" and "reins" mean? Galatians 4:26 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Galatians 4:26, NIV: "But the Jerusalem that is above is free, and she is our mother." This shows the English words related to the source biblical texts along with brief definitions. In Galatians 4, Paul continues teaching an important lesson to the Galatian Christians. 19 Galatians 4:26: But the Jerusalem that is above is free, and she is our mother. Galatians 4:26, NASB: "But the Jerusalem above is free; she is our mother." • Galatians 4 NIV - What I am saying is that as long as an - Bible Gateway. 9:3-6; 22:6-10; 26:13-18. sa kagandahang-loob ng Diyos, minabuti niyang ako'y piliin bago pa ako ipanganak, at tinawag niya ako upang maging isang lingkod niya. Galatians 4 New King James Version (NKJV) Sons and Heirs Through Christ. 18Datapuwa't mabuti ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng panahon, at hindi lamang samantalang ako'y kaharap ninyo. 23 But he who was of the bondwoman was born after the flesh; but he of the freewoman was by promise. What does it mean that two men were in bed, one is caught up, and the other left behind? Galatians 4:26 Context. Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. 6 And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of his Son into your hearts, crying, Abba, Father. Mga Taga-Galacia 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nguni't sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya'y panginoon ng lahat; 2 Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. Maliliit kong mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo ay mabadha sa inyo. In Galatians 4, Paul continues teaching an important lesson to the Galatian Christians. 24 12 Nguni't ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ina natin. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? 26 But the other woman corresponds to the Jerusalem above; she is free, and she is our mother. 8Gayon man nang panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Dios, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga dios: Saan nga naroon yaong inyong kapalaran? 3 • May nangagmamalasakit sa inyo sa hindi mabuting akala; subali't, ang ibig nila ay ihiwalay kayo, upang ipagmalasakit ninyo sila. 27Sapagka't nasusulat, Magsaya ka, Oh baog na hindi nanganganak; Magbiglang umawit at humiyaw ka, ikaw na hindi nagdaramdam sa panganganak: Sapagka't higit pa ang mga anak ng pinabayaan kay sa mga anak ng may asawa. • Ako'y natatakot tungkol sa inyo, baka sa anomang paraan ay nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. 1:2 At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: . 20Datapuwa't, ibig kong makaharap ninyo ako ngayon, at baguhin ang aking tinig; sapagka't ako'y nagaalinlangan tungkol sa inyo. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? 23 Gayon din naman tayo, nang tayo'y mga bata pa, tayo'y nasasakop ng pagkaalipin sa ilalim ng mga pasimulang aral ng sanglibutan. Ang mga bagay na ito'y may lamang talinghaga: sapagka't ang mga babaing ito'y dalawang tipan; ang isa'y mula sa bundok ng Sinai, na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin, na ito'y si Agar. Sabihin ninyo sa akin, kayong nagsisipagnasang mapasa ilalim ng kautusan, hindi baga ninyo naririnig ang kautusan? Upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukupkop sa mga anak. Galacia 5:26 - Huwag tayong maging mga palalo, na tayo-tayo'y nangagmumungkahian sa isa't isa, nangagiinggitan sa isa't isa. 17May nangagmamalasakit sa inyo sa hindi mabuting akala; subali't, ang ibig nila ay ihiwalay kayo, upang ipagmalasakit ninyo sila. 24 Which things are an Allegorie; for these are the two Couenants; the one from the mount Sinai, which gendereth to bondage, which is Agar. Galatians 4:26, NASB: "But the Jerusalem above is free; she is our mother." 15Saan nga naroon yaong inyong kapalaran? For this Hgar is mount Sinai in Arabia, and answereth to Jerusalem which now is, and is in bondage with her children. Or else it is said to be above, because it is the assembly of the firstborn written in heaven, Galatians 4:23: hence the gospel church is called the heavenly Jerusalem, Galatians 4:22. Datapuwa't nalalaman ninyo na dahil sa sakit ng laman, ay ipinangaral ko sa inyo ang evangelio nang pasimula: At yaong sa inyo'y isang tukso sa aking laman ay hindi ninyo inalipusta, ni itinakuwil man; kundi ako'y tinanggap ninyong tulad sa isang anghel ng Dios, tulad kay Cristo Jesus. Galatians 4:26, ESV: "But the Jerusalem above is free, and she is our mother." Use this table to get a word-for-word translation of the original Greek Scripture. 6 The Church of God, in the full comprehension of the term, includes the Church Militant on earth, the Church at rest, and, in the future, the Church triumphant in heaven. 11 26 But Ierusalem which is aboue is free, which is the mother of vs all. 15 Ngunit # Gw. Filipino translator. 30 -- This Bible is now Public Domain. 19Maliliit kong mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo ay mabadha sa inyo. What does it mean in 1 John 3:2 that "when He appears we shall be like Him?". Can/should a believer enlist the help of a non-Christian life coach? 4 But when the fulness of the time was come, God sent forth his Son, made of a woman, made under the law, 5 To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Walang batas laban sa mga ito. At sapagka't kayo'y mga anak, ay sinugo ng Dios ang Espiritu ng kaniyang Anak sa ating mga puso, na sumisigaw, Abba, Ama. Hebrews 11:10. Now I say, That the heir, as long as he is a child, differeth nothing from a servant, though he be lord of all; But is under tutors and governors until the time appointed of the father. Wala kayong ginawa sa aking anomang kasamaan. What happens to those who have been cremated at the Resurrection of the dead. Maliliit kong mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo ay mabadha sa inyo. 0 Votes, Galatians 4:4 - 5 15 10 Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 13 Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. At tayo, mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga anak sa pangako. Ang mga bagay na ito'y may lamang talinghaga: sapagka't ang mga babaing ito'y dalawang tipan; ang isa'y mula sa bundok ng Sinai, na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin, na ito'y si Agar. Galatians 4:24. Ipinangingilin ninyo ang mga araw, at mga buwan, at mga panahon, at mga taon. 5 2 Votes, Galatians 4:1 - 31 Galatians 4:26 Context. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nang makaraan nga ang labingapat na taon ay umahon akong muli sa Jerusalem na kasama si Bernabe, at isinama ko rin naman si Tito. It is the strength of the flesh which leads to bondage. Some will contend that Galatians 4:26—"but the Jerusalem above is free, which is the mother of us all"—proves that a Christian is a fetus conceived by the Holy Spirit, and by analogy, is being carried in the womb of the church, awaiting birth into the Kingdom of God at the resurrection when Christ returns. 1:1 Si Pablo, na Apostol (hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo, at ng Dios Ama, na siyang sa kaniya'y muling bumuhay;) . 24Ang mga bagay na ito'y may lamang talinghaga: sapagka't ang mga babaing ito'y dalawang tipan; ang isa'y mula sa bundok ng Sinai, na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin, na ito'y si Agar. Nevertheless, what saith the Scripture? Ingle Pilipinhon tagapagsalin. Translate filipino tagalog. What does Galatians chapter 4 mean? What does it mean that the Jerusalem above is free, and she is our mother? Sapagka't nasusulat, Magsaya ka, Oh baog na hindi nanganganak; Magbiglang umawit at humiyaw ka, ikaw na hindi nagdaramdam sa panganganak: Sapagka't higit pa ang mga anak ng pinabayaan kay sa mga anak ng may asawa. What does Paul mean in Rom 8:37 that, "in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.?". 9 In order to make “A Fresh Start for the New Year”, therefore, we need to understand and walk in 1) The Desire for Freedom (Galatians 4:21-23 , 2) The Design for Freedom (Galatians 4:24-27), and celebrate 3) The Delight of Freedom (Galatians 4:28-31). Gayon man nang panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Dios, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga dios: 1 Nguni't sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya'y panginoon ng lahat; 2 Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. • Peace be with you!This is Paul's letter to the Galatians (in Tagalog dramatized audio). Nguni't sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya'y panginoon ng lahat. 2 but the Jerusalem above is free, which is the mother of us all. 25 For this Agar is mount Sinai in Arabia, and answereth to Jerusalem which now is, and is in bondage with her children. The translators of the NASB have very nicely handled this by rendering Paul’s words, “This contains an allegory” (Gal. What does the Bible say about impactful thoughts? Saan nga naroon yaong inyong kapalaran? In this passage, he takes three additional approaches. Datapuwa't nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Dios ang kaniyang Anak, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan, Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. May nangagmamalasakit sa inyo sa hindi mabuting akala; subali't, ang ibig nila ay ihiwalay kayo, upang ipagmalasakit ninyo sila. GOD SENT HIS SON 4 But when the fullness (Greek: pleroma ) of the time came, God sent out his Son, born to a woman, born under the law, 5 that he might ( hina ) redeem those who were under the law, that ( hina ) we might receive the adoption ( huiothesia ) of children. 14 3 Even so we, when we were children, were in bondage under the elements of the world. 1 Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Cristo: magsitibay nga kayo, at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin.. 2 Narito, akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo, na, kung inyong tinatanggap ang pagtutuli, ay wala kayong mapapakinabang na anoman kay Cristo. free from the yoke and bondage of the ceremonial law, or from the covenant and curse of the law. 8 This cannot be so on several counts. Ang Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia, at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon: sapagka't ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kaniyang mga anak. 27 0 Votes. What does this verse really mean? 4 —Romans 14:1-4; Galatians 6:5. jw2019 tl Gayunman, mahalagang tandaan na kung wala namang nakasaad na makadiyos na simulain, tuntunin, o batas, hindi tama na ipasunod sa ating mga kapuwa Kristiyano ang mga kapasiyahan ng ating sariling budhi hinggil sa … Datapuwa't, ibig kong makaharap ninyo ako ngayon, at baguhin ang aking tinig; sapagka't ako'y nagaalinlangan tungkol sa inyo. Palayasin ang aliping babae at ang kaniyang anak: sapagka't hindi magmamana ang anak ng babaing alipin na kasama ng anak ng babaing malaya. sapagka't pinatototohanan ko sa inyo, na, kung mangyayari, ay inyong dinukit sana ang inyong mga mata at ibinigay sa akin. Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaing alipin, kundi ng babaing malaya. 30Gayon man ano ang sinasabi ng kasulatan? Sabihin ninyo sa akin, kayong nagsisipagnasang mapasa ilalim ng kautusan, hindi baga ninyo naririnig ang kautusan? Advertisement. Galatians 4:26. 4:24), which allows for an allegory to be drawn out of an historical account. Looking to help your church and family stay connected to the Word while social distancing? 26 Nguni't ang Jerusalem na nasa itaas ay … 26 Pero la Jerusalén de arriba es libre; ésta es nuestra madre. Tagalog Bible: Galatians. Isalin filipino tagalog. Sign Up or Login, NowG1161 I sayG3004, That the heir,G2818 as long asG5550 *G1909  heG3745 isG2076 a child,G3516 differethG1308 nothingG3762 from a servant,G1401 though he beG5607 lordG2962 of all;G3956, To Get the full list of Strongs: At tayo, mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga anak sa pangako. Ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na kayo'y mangagsitulad sa akin, sapagka't ako'y katulad din ninyo. What is the difference between a 'Jew' and a 'Christian'? Check out our free church library, church online resources, and family resources. 4 Now I say that as long as the heir is a young child, he is no different from a slave, although he is the lord of all things, 2 but he is under supervisors and stewards until the day set ahead of time by his father. Human translations with examples: mama, laban, bibliya, bibilia, james bible, bible sharing, galacia 6:110. Did Galatians 4:24 foretell the beginning of the Islamic religion? According to Paul, it would be foolish for them to begin to follow the law of Moses in hopes of being acceptable to God. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Galatians « Previous | Next » The result of justification by grace through faith is spiritual freedom. Galatians 4 Sons and Heirs. What does this verse really mean? Galatians 4:4 - 6 16 At nang ihayag sa akin ang kanyang Anak, upang maipangaral ko siya sa mga Hentil, hindi ako humingi ng payo kaninuman. Ang Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia, at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon: sapagka't ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kaniyang mga anak. 13Datapuwa't nalalaman ninyo na dahil sa sakit ng laman, ay ipinangaral ko sa inyo ang evangelio nang pasimula: Galatians 4:26 in all English translations. 1700 28th Street SE Grand Rapids, MI 49508. Datapuwa't ngayon yamang nakikilala na ninyo ang Dios, o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nangakikilala ng Dios, bakit muling nangagbabalik kayo doon sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral, na sa mga yao'y ninanasa ninyong magbalik sa pagkaalipin? Commentary on Galatians 4:8-11 (Read Galatians 4:8-11 ) The happy change whereby the Galatians were turned from idols to the living God, and through Christ had received the adoption of sons, was the effect of his free and rich grace; they were laid under the greater obligation to keep to the liberty wherewith he had made them free. Gayon man ano ang sinasabi ng kasulatan? Study This. 31 3475 Mainway PO Box 5070, STN LCD 1 Burlington, ON L7R 3Y8. What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? Kaya nga ako baga'y naging kaaway ninyo, sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan? In this passage, he takes three additional approaches. Galatians 4:26 Context. What does "deceitful" mean in Jeremiah 17:9, and in Jer. 1700 28th Street SE Grand Rapids, MI 49508. Galatians 4:26, KJV: "But Jerusalem which is above is free, which is the mother of us all." 9Datapuwa't ngayon yamang nakikilala na ninyo ang Dios, o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nangakikilala ng Dios, bakit muling nangagbabalik kayo doon sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral, na sa mga yao'y ninanasa ninyong magbalik sa pagkaalipin? What does it mean that we are 'adopted' as sons of God? * [4… 7 Votes, Galatians 4:26